Sopp


Hei!!! finnes der sopp i åmli i aust-agder som noen folk ikke vet finnes der?
Replies

Ja det gjør det helt sikkert!

Lars Ove
Karsten Hauge,

Hvilke sopper som er registert for en kommune avhenger helt og holdent hvem som har vært der og sett etter sopp. Generelt kommer funndata inn på tre ulike måter:

1) Systematiske registeringer av sopp i hele eller deler av kommunen. Dette kan være biodiversitetsundersøkelser foretatt av universitet, høgskoler og forskningsinstitutter. Eller det kan være hovedfagsoppgaver med en eller annen mykologisk vinkling. Som oftest blir slike resultater publisert i rapporter eller hovedfagsoppgaver, og av og til i tidsskriftsartikler. Norsk institutt for naturforskning (NINA) driver omfattende registringer av biologisk mangfold. Skogforsk (tidl. NISK) har forskningsfelter i Åmli hvor sopp også er registert.

2) Amatørenes innsats. Sopp, som andre organismer, ivaretas av ivrige amatører, som ofte har større kunnskap om spesielle grupper/slekter eller enkeltarter enn vi profesjonelle. Svært mange gode registreringer er gjort av amatører. Disse sender sine innsamlinger til museene, og noen publiserer også. Amatørene har svært sjelden noe fett forskningsbudsjett å bruke til sine registreringer. Mesteparten skjer på frivillig basis. Verdien av amatørenes innsats er først og fremst at de ofte finner sjeldne arter eller arter som vi må ha spesialkompetanse til å finne (nettopp fordi mange amatører spesialiserer seg).

3) Tilfeldige funn. Når det gjelder sopp, er det særlig matsoppsankerne som av og til finner noe morsomt og som meddeler dette. Opplysninger herfra kan også komme gjennom soppkontrollører, som forhåpentligvis også er årvåkne for annet enn å sortere middagsmaten til folk!

Spørsmålet ditt er derfor bakvendt stilt. Som Lars Ove skriver, fins det helt sikkert mange uregistrerte sopper i Åmli. Går du inn på herbariedatabasen http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html kan du søke på stikkord Åmli, og se hva som er belagt i soppherbariet ved Botanisk museum i Oslo.
Sopp kan jo også værer så mangt, alt fra gjærsopp til kantareller. Går man inn på de mest kompliserte gruppene av sopp, så kan det sikkert hende at Åmli godt kan skjule en og annen ubeskrevne art av sopp.

Lars Ove