bio 2 eksamens spørsmål :malariamyggarter


Hei, jeg sitter og jobber med bio2 eksamen men sliter litt med denne oppgaven. Gjør jeg det riktig?


OPPGAVEN:
Noen malariamyggarter av slekten Anopheles har 6 kromosomer i kroppscellene. Hannene har XY og fire autosomer, og hunnene har XX og fire autosomer. Kromosomene på figuren er kryss-formet fordi de inneholder to identiske kromatider som skal skille lag og bli til de stavformede kromosomene i dattercellene.


a) Figuren viser kromosomene fra en hannmygg. Skriv genotypen til denne
hannmyggen ved å bruke opplysningene på høyre side av figuren. Bruk samme
måten å skrive genotype på som er vist nede på denne siden, men ta med alle fire
genene som står på figuren over.

b) Ved meiose blir det dannet fire haploide datterceller av hver diploid celle. Ta
utgangspunkt i kromosomene på høyre side av figuren over, og bruk bokstavene
til å vise fordelingen av kromosomer/kromatider på fire ulike datterceller slik de
kan være etter en meiose.

Vi skal se på nedarvingen av to gener med allelparene/genvariantene Dd og Ee. Dd er et
kjønnsbundet gen, og Ee er ikke kjønnsbundet. De to genene er ikke koblet.
Vi krysser en hunn som har genotypen XD Xd Ee, med en hann som har genotypen XD Y ee.
c) Lag krysningsskjema og en tabell som viser hvor vanlig (sannsynlig) hver av
genotypene vil være etter denne krysningen. Kromosomene til en Anopheles hannmygg Skisse av kromosomene med fire gener inntegnet. De kjønnsbundne genvariantene Dd og Ff er koblet.

En hunnmygg er heterozygot for begge genene: Dd og Ff. Hun har genvariantene Df på
det ene av de homologe kromosomene og genvariantene dF på det andre. Hun blir
krysset med en hannmygg som har genvariantene Df på sitt X-kromosom.
d) Forklar om det kan bli hanner som har begge de to recessive genvariantene etter
en krysning mellom disse to myggene.

Mitt svar:
A) Genotypen til hannmyggen er EEee GGgg XFFddY

b) Frodelingen av dattercellene kan bli : EeGgXFd, EeGgXFd EeGgY, EeGgY
c) Genotype XD XDEe, XD XDEe, Xd XDEe, XdXDee, XD YEe, XD Yee , Xd YEe, Xd Yee er 1/8 sannsynlig

d)Hunmygg XDf XdF krysses med hannmyggen XDf Y . Det kan ikke bli hanner med begge recessive egenskaper fordi egenskapene sitter på X kromosomet og ingen av X kromosomene fra mor inneholder begge de to recessive egenskapene.Tusen takk for all hjelp! Beklager så mye for lang oppg.