Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
Det er uttrykkelig forbudt å oppbevare avfall så det virker skjemmende. I dette tilfellet ble rasket dekket til, så saken er løst.
§ 28.(forbud mot forsøpling)

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6/KAPITTEL_5#%C2%A728

Utfylling og planering trenger vi i mange sammenhenger, men det bør gjøres på en ryddig måte.
Sjøl vokste jeg opp ved siden av ei industrifylling midt i et tettsted. Var ikke så nøye på 60-70-tallet, og naboene fikk flate fine plener...
Ja, jeg er ikke uenig i dette, men derimot definisjonen av "avfall". Hvis du hopper et par paragrafer lenger tilbake i samme forskrift, er det ikke vanskelig å tolke rene steinhauger til å falle utenfor definisjonen av avfall i forurensningsloven.
Bl.a
"Som biprodukt og ikke avfall regnes løsøregjenstander og stoffer som...
3. kan brukes på en måte som er lovlig,"
Eventuelt
"Løsøregjenstander og stoffer som har blitt avfall, skal regnes for å ha opphørt å være avfall når de...
5. ikke medfører nevneverdig høyere risiko for helseskade eller miljøforstyrrelse enn tilsvarende gjenstander og stoffer som ellers kunne blitt brukt."

Begge bestemmelser synes å være relevante for de massene det her var snakk om.

Det er en interessant diskusjon, ellers hadde jeg bare latt den ligge død clown
 

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages