Hvordan får faglig redgjørelse for tiltaks konsekveser på naturtype?


Hei! Er det noen som kan gi meg råd hvordan jeg går frem i byggesak når kommunen ber om dette?

Tiltaket berører område registrert i Miljødirektoratets
naturbase. Området er registrert med den rødlistede
naturtypen «hagemark» og med «stor verdi» (NIN-id
NINFP1910047332). Det er også registrert forekomster av den
rødlistede planten Enghaukeskjegg i nærheten av tiltakets
plassering.

I henhold til naturmangfoldslovens (nml) § 8 skal
offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så
langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om
blant annet naturtypers utbredelse og effekten av
påvirkninger.
Kommunen ber derfor om en faglig redegjørelse for
konsekvensene tiltaket vil ha på naturtypene.
Replies

Det er naturlig å søke råd hos konsulenter med erfaring på området, for eksempel Biofukus:
https://biofokus.no/
Sabima er en sammensluttning av biologiske "aktører", som også kan kontaktes for råd:
https://www.sabima.no/kartlegging/


Hva slags dyr kommer dette fra? Det er på terrassen vår i Holmestrand