Enzym og dens virkemåte


Hei,
jeg sitter her å lese om enzymer og hva er det med egenskapen til enzymene som gjør at den kan katalysere en reaksjon,
slik jeg får med meg, er at enzymer påskynder en kjemisk reaksjonen ved å redusere en aktiveringsenergien, slik at vi ikke trengs så mye energi for å få reaksjonen til å skje spontant. Men gjelder ikke dette bare for katabolske reaksjoner, der energien bli frigjort i slutten av reaksjonen. Hva skjer dersom det er anabolsk reaksjon da? må ikke vi får tilført energi i form av ATP slik at reaktantene blir mer reaktivert med hverandre. for vi går jeg fra en lavverdig forbindelse til en høyverdig forbindelse, eks er aminosyrer til protein, eller fettsyrer og glyserol til fett. blir det ikke feil å si at enzymer påskynder en reaksjon ved å redusere aktiveringsenergien?

Det andre jeg lurer på er at grunnen til at enzymner kan redusere aktiveringsenergien. jeg har fått med meg følgende grunner?
a) Den tredimensjonale strukturen til enzymene som holdes blant annet sammen av hydrogenbindinger fører til at reaktantene har det lettere for å reagere i det aktive setet, (så spørsmål, enzymer tilhører proteingruppen, men kan jo være både sekundær, tærtier og kværter struktur, jeg skjønner ikke helt det de mener med tredimensjonal struktur)

b) Mange enzymer har en kofaktor som kan overføre og fjerne elektroner når bindinger dannes eller brytes mellom substratet. Hva vil dette si at kofaktoren blir oksidert og/eller redusert. Mange kofaktorer er metallion,Fe3+, betyr det at det blir Fe2+ ved reduksjon

c) Protonoverføring mellom enzym og subtrat forekommer også. Hvor kommer protonet fra da? Er det aminogruppa. og hvorfor kan en protonoverføring fører til et reaksjonen skjer raskere (forresten så leste jeg dette fra leksikon, men det forklarer ikke hvorfor)

Takker for alle innspill og svar.
MVH wink

Linh tran
Replies

Det med hvordan enzymer virker på endergoniske reaksjoner har jeg også lurt på. Ved en eksergonisk reaksjon katalyserer jo enzymer reaksjonen ved å senke aktiveringsenergien slik Linh beskriver. Men hva med en endergonisk reaksjon? Er det enzymer som "hjelper til" med kobling av den eksergoniske reaksjonen ATP -> ADP + Pi ?

Håper noen kan si litt om dette :)


MVH Christoffer
Hei klaus eller noe, kan dere komme med litt kommentarer på
det første innlegget mitt
takk på forhånd

med vennlig hilsen

Linh tran
La oss gjøre spørsmålet kort og konkret:

Hvordan katalyserer enzymer endergoniske reaksjoner?
(Er det aktiveringsenergi her også som blir senket?)


MVH Christoffer
Linh sine første tre punkter er korrekte. Men la oss ta endergoniske reaksjoner først, altså kjemiske reaksjoner som forbruker energi, ikke lager den. Eller slik en fysikalsk kjemiker hadde sagt det, en reaksjoin som gir et produkt som er mer energirikt enn utgangsstoffene. De fleste biokjemiske reaksjonene bruker nettopp ATP som energikilde. Det har Christoffer helt riktig forklart. ATP reagerer til ADP og den frie fosfatgruppa Pi koples vanligvis på det stoffet som skal reagere, f.eks. glukose til glukosefosfat. Denne koplingen katalyseres av enzymet heksokinase (kinase er fellesnavn på enzymer som flytter ei kjemisk gruppe fra et molekyl til et annet - av kine = bevege, jfr. kino, bevegelige bilder). Glukosefosfat er mer energirikt enn glukose og kan igjen inngå i eksergoniske reaksjoner (i dette tilfellet glykolysen).

Enzymer er proteiner med tredimensjonal struktur som ofte "fester" de stoffene som skal reagere på riktig plass i forhold til hverandre. Derved lettes reaksjonen. Mange enzymer har, som Linh skriver, ko-faktorer som inngår i en ekte kjemisk reaksjon, f.eks. red-oks-reaksjoner. Det er her vi finner mange av metallatomene: jern, kopper, mangan, kobolt osv. Disse metallene tilhører iunnskuddsmetallene i det peruiodiske system. De utmerker seg nettopp ved å ha mange valenser, og dessuten at valensene lett kan svitsje fra en høyere til en lavere, eller omvendt. Det med protonene har jeg også lest, men klarer ikke å svare noe mer fornuftig.