Ulovlig hogst ved Ekebergrestauranten


Dette må da vel kunne anmeldes?

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article4071124.ece
Replies

Har hørt rykter om at det arbeides for bedre vern av trær i byområder. Det er diverse organisasjoner som vil ta initiativ til vern av store trær.

Det er bare noe mine lange ører har oppfattet, så jeg har ingen detaljer...

AA
Viss du seier noko gale til naboen din som opprinneleg er fødd i utlandet, så blir det reagert.
Viss du fjerner ein stein frå ei gravrøys blir det også reagert.

Tar du deg til rette i naturen, ja då er det sanneleg verre. Slepper du ut 100 000 tamlaks gjennom eit hol i nota så kan det sjå ut som dei fleste slepp unna med gapestokken. Lagar du brudulje for liten salamander så snakkar politiet kanskje med synderen, og meir skjer det ikkje. Det er i alle fall ikkje sjanse for respons utan at det somhar skjedd kan ta knekken på artar som minimum står som sårbar (VU) på raudlista.

Viss grunneigaren derimot føler seg trødd på og klagar syndaren inn for forliksrådet, då kan hende det skjer noko. Men det er sjølvsagt noko arbeid med slikt, og dei som tar seg til rette har ikkje for vane å krype til korset. Så det er oftast berre stribukkar av privatpersonar som gidder å føre ein slik sak for retten. Kostbart kan det bli, og ubehageleg.

Det er mogleg organisasjonane kan få til noko slik at t.d. Oslo kommunen vedtar eit eller anna om store bytre. Men så kjem det ei vindkule og ei grein ramlar ned, slik som det står om i Nettavisen i dag:

"En stor grein fra et tre langs riksvei 22 like utenfor Lillestrøm i retning Fetsund tålte ikke de kraftige vindkastene fredag ettermiddag. Da 19-åringen kom kjørende landet den midt i frontruta, til tross for at Bjørk kom kjørende i feltet lengst fra treet."
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3128671.ece

Kva skjer? Jo, dei som passer på at vegen er i orden skal ut alt på måndag for å sjekke om det finst meir som kan ramle ned. Ein kan jo gjette kva meir som så vil skje. Då hjelper det ikkje med vedtak om fine tre.

For ordens skuld, Bjørk i sitatet over er etternamnet på dama som var ute å køyrde då greina datt ned. Då blir det greiare å forstå siste setninga i sitatet.
Que?
Limnoan:
om dine lange ører oppfatter noe mer ville det være int og høre om det, eller se en linkwink

Øystein:
Trær har ikke noe vern om de står slik at biler eller mennesker / hus kan skades. Det finnes det utallige eksempler på.


Her forsvinner det et stort eiketre i byen i Arendal p g a løvfall i hagen.Hunden min viser størrelsen på eika.

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Samme eiketreet som omtalt over:
Har ikke fått alder på treet,men synes å huske jeg telte til over femhundre årringer

Iza
Screw the Roses, Send Me the Thorns
Bytrær trenger sikkert også vern, men i Ekebergsaken er det jo sånn at deler av Oslos vel eneste edelløvskog er rasert. Og verre blir det om Ekebergparken skal realiseres. Det er altså ikke bare trærne, men også annet liv som er avhengig av denne spesielle biotopen, som blir berørt.
Når eg ser på artskartet for området nord for restauranten så finn eg innlagt ein observasjon heilt mot aust i det aktuelle feltet. Der er det fire observasjonar, spisslønn, platanlønn, vinterkarse og løkurt. Ingen av desse artane hjelper.

Når eg ser på naturbase så finn eg ein lokalitet vest for restauranten, der det er gulveis. Det er store område som er lagt inn som naturtypelokalitetar sør for restauranten, men ikkje i området det er hogd.

Det tyder at nokon må kome med dokumentasjon av naturverdiar for området viss andre enn grunneigar skal ha sjanse til å gjere noko. Utan det er dette ein "kvit" flekk på naturkartet og ein skog på lik line med anna skog, i alle fall juridisk. Då kan ein sjølvsagt stille seg opp å seie at det var dumt å hogge skogen, og det har jo restaurantdrivaren sagt seg samd i, og så langt kjem ein.

Både SABIMA og Naturvernforbundet har såpass avgrensa ressursar at dei må arbeide med prosjekt dei har sjanse for å vinne fram med. Andre ting kan dei sjølvsagt seie noko om, men det må i så fall gjerast enkelt og tenar som ei form for markering og ikkje noko meir.

Etter 10 år med liknande organisasjonsarbeid i landsdelen nord og vest trur eg at eg har lært såpass som dette om kva ein kan få gjort. Det må til mange fleire hender og føtter for å gjere noko vesentleg med det, så det er berre å melde seg til teneste. Ut for å registrere, og delta i organisasjonane, det hjelper i lengda, men det er mange tapte slag undervegs.
Jan! Piv!!
Oversettelse fra norsk til norsk:

Jeg vil svært gjerne ha info om det som befinner seg i Ekebergskråningen. Og det er mitt inntrykk at janw har ganske god peil på det, derfor henvendte jeg meg til ham.

Dette området er et stykke unna de friluftsarealene jeg pleier å bevege meg i, så jeg har ikke oversikten selv. Og siden det ikke berører meg direkte, kan jeg velge å gi totalt beng - raseringen vil uansett ikke gå utover mitt private friluftsliv.

Det jeg reagerer på, er vel nonsjalansen hos de ansvarlige for hoggingen. Noe i retning: "vi vet at vi har kjøpt de som teller, så dette går nok bra." Dette høres for meg ut som noe som ikke hører hjemme i Norge. (Eller for den del noe annet sted.)
Problemet her er at feltbiologer med (1) nok erfaring om biologisk mangfold, (2) tilgjengelig tid og (3) forhånds lokal kunnskap om et område som allerede er rasert kan telles på mindre enn én hånd. Det skorter ikke på viljen, men mer på anledning og mulighet og få gjort jobben. Mens statlige, kommunale og private aktører og etater har nær sagt ubegrenset med tid, midler og folk til å sette i gang, sliter de institusjonene, foreningene og privatpersonene som driver med å registrere vår natur med akkurat det motsatte av tid, midler og folk.

Øysein sier det på en annen måte, men jeg tror han er enig med meg. I dette tilfellet er skogen hogd. Det blir opptil politiet å følge opp NOA sin anmeldelse. Her kan vi ikke gjøre annet enn eventuelt å gi råd om hvilke trær som skal plantes og hvordan området skal skjøttes. For min del tror jeg nok at det plantes til som park. Her er det mye viktigere å fokusere på de andre områdene rundt, de som er registrert og viktige naturtypeområder med gulveis osv. Her bør støtet settes inn, noe som kanskje blir gjort. Trærne ved Ekebergrestauranten er tapt, og mulig et eventuelt slag om hvordan området skal beplantes. (Og det blir jo kun en rekonstruksjon. En analogi: det er synd når en kulturhistorisk interessant kirke brenner opp, men det blir - med hederlige unntak - mislykket når den blir rekonstruert, fordi det nettopp bare er en rekonstruksjon.)

Jeg får årlig flere henvendelser om å være med på befaringer i områder som skal bygges ut. Her begynner jeg å bli mer kritisk. Jeg spør nå alltid først om dette er et område som egentlig er tapt, altså hvor det er vedtatt utbygd. I såfall er det lite jeg kan gjøre annet enn å foreslå noen kosmetiske tiltak. I de fleste tilfellene svarer jeg nei. Motsatt kan det være områder hvor det er diskusjon om utbygging eller vern. Da kan min rapport etter en befaring legges til lista av argumenter for vern. Men jeg presiserer at det egentlig bør foreligge en skikkelig rapport fra en grunnundersøkelse gjort av NINA, Bioforsk eller eventuelt ei gruppe frivillige fra foreninger. Dette borger for større tyngde i arbeidet og også en undersøkelse som ikke bare baserer seg på en befaring, som egentlig reflekterer et øyeblikksbilde.