Klassifisering av bregneplanter


Hei,

Jeg holder på med objektsamling og har funnet flere ulike bregneplanter. Nå har jeg store problemer med å klassifisere disse fordi

1) Jeg finner ikke klasse og orden for noen familier

2) Ulike oppslagsverk setter de samme artene i ulike familier. Noen setter bjørnekam (Blechnum spicant) i bjørnekamfamilien (Blechnaceae) mens andre setter den i Sisselrotfamilien (Polypodiaceae). Det samme gjelder Sauetelg (Dryopteris expansa), Skogsburkne (Atyrium filix-femina) og Fugletelg (Gymnocarpium); de har to ulike familier. På en nettside stod det at sisselrotfamilien ikke er en naturlig gruppe, og at den derfor ofte deles inn i flere mindre familier, men dette er den samme siden som satte artene under sisselrotfamilien (den virtuelle floraen). Hvilke familienavn bør jeg bruke? Vil gjerne ha dette så rett som mulig. ;-)

Cathrine
Replies

OK, du har støtt på et av de mange tilfellene der en kan finne en lang rekke ulike klassifiseringnsmåter - noen mer moderne, andre mer avleggs. I slike tilfeller er det lett å peke ut systemer som er dårlige (dvs. egentlig feil i henhold til dagens kunnskap), men det eksisterer pr. definisjon ikke noe riktig ("riktigste") system.

Skal en råde deg til noe som kan likne på en fasit (eller i alle fall en konvensjon), så bruk den familieinndelinga som er brukt i siste utgave av Lids flora. På høyere nivå enn familie fins det ingen god standardklassifisering, fordi det ikke er nok nivåer i det klassiske hierarkiske systemet til å gjenspeile strukturen i det moderne DNA-baserte slektskapstreet.
Hvis en velger å kalle bregner i vid forstand for en divisjon, så kan en improvisert lage følgende klassifikasjon av karsporeplantene som ikke motsier dagens kunnskap om utviklingstreet (tilpasset våre grupper pluss noen få av de eksotiske):

Divisjon kråkefotplanter
..Klasse kråkeføtter
...Kråkefotordenen (Lycopodiales)
....Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae)
.....Lusegrasslekta (Huperzia)
.....Kråkefotslekta (Lycopodium)
.....Jamneslekta (Diphasiastrum)
.....Myrkråkefotslekta (Lycopodiella)
..Klasse dvergjamner
...Dvergjamneordenen (Selaginellales)
....Dvergjamnefamilien (Selaginellaceae)
.....Dvergjamneslekta (Selaginella)
..Klasse brasmegras og kråkefottrær (utdødde)
...Brasmegrasordenen (Isoëtales)
....Brasmegrasfamilien (Isoëtaceae)
.....Brasmegrasslekta (Isoëtes)
Divisjon bregner
.Underdivisjon eusporangiate bregner
..Klasse ormetungeplanter (Ophioglossopsida)
...Ormetungeordenen (Ophioglossales)
....Ormetungefamilien (Ophioglossaceae)
.....Ormetungeslekta (Ophioglossum)
.....Marinøkkelslekta (Botrychium)
...Urbregneordenen (Psilotales)
....Urbregnefamilien (Psilotaceae)
..Klasse ekte eusporangiate bregner (Marattiopsida)
..Klasse sneller (Equisetopsida)
...Snelleordenen (Equisetales)
....Snellefamilien (Equisetaceae)
.....Snelleslekta (Equisetum)
.Underdivisjon leptosporangiate bregner
..Klasse kongsbregner (Osmundopsida)
...Kongsbregneordenen (Osmundales)
....Kongsbregnefamilien (Osmundaceae)
.....Kongsbregneslekta (Osmunda)
..Klasse ekte leptosporangiate bregner (Polypodiopsida)
...Hinnebregneordenen(Hymenophyllales)
....Hinnebregnefamilien (Hymenophyllaceae)
.....Hinnebregneslekta (Hymenophyllum)
...Vannbregneordenen (Salviniales)
....Kløverbregnefamilien (Marsileaceae)
.....Trådbregneslekta (Pilularia)
...Sisselrotordenen (Polypodiales)
....Hestesprengfamilien (Pteridaceae)
.....Hestesprengslekta (Cryptogramma)
....Einstapefamilien (Dennstedtiaceae)
.....Einstapeslekta (Pteridium)
....Småburknefamilien (Aspleniaceae)
.....Småburkneslekta (Asplenium)
....Storburknefamilien (Woodsiaceae)
.....Strutsevingslekta (Matteuccia)
.....Storburkneslekta (Athyrium)
.....Russeburkneslekta (Diplazium)
.....Lodnebregneslekta (Woodsia)
.....Lokslekta (Cystopteris)
.....Småtelgslekta (Gymnocarpium)
....Stortelgfamilien (Dryopteridaceae)
.....Stortelgslekta (Dryopteris)
.....Taggbregneslekta (Polystichum)
....Hengevingfamilien (Thelypteridaceae)
.....Hengevingslekta (Phegopteris)
.....Myrtelgslekta (Thelypteris)
.....Smørtelgslekta (Oreopteris)
....Bjørnekamfamilien (Blechnaceae)
.....Bjørnekamslekta (Blechnum)
....Sisselrotfamilien (Polypodiaceae)
.....Sisselrotslekta (Polypodium)
Merk endring
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av cathrine158
Hei,

Jeg holder på med objektsamling og har funnet flere ulike bregneplanter. Nå har jeg store problemer med å klassifisere disse fordi

1) Jeg finner ikke klasse og orden for noen familier

2) Ulike oppslagsverk setter de samme artene i ulike familier. Noen setter bjørnekam (Blechnum spicant) i bjørnekamfamilien (Blechnaceae) mens andre setter den i Sisselrotfamilien (Polypodiaceae). Det samme gjelder Sauetelg (Dryopteris expansa), Skogsburkne (Atyrium filix-femina) og Fugletelg (Gymnocarpium); de har to ulike familier. På en nettside stod det at sisselrotfamilien ikke er en naturlig gruppe, og at den derfor ofte deles inn i flere mindre familier, men dette er den samme siden som satte artene under sisselrotfamilien (den virtuelle floraen). Hvilke familienavn bør jeg bruke? Vil gjerne ha dette så rett som mulig. ;-)

Cathrine


key