Ulv. Ulv.


Noen har visst funnet ut at ulv kan formere seg i Norge, og det er jo en uting. Så når klima- og miljøministeren korrekt fastslår at det ikke kan gis fellingstillatelse til ulver i erklærte ulvesoner, sånn uten videre, får han Gudbandsdølen - Dagningen på nakken:

http://www.gd.no/debatt/leder/rovdyr/tilbake-til-skyttergravene-i-ulvedebatten/o/5-18-390645

Avisen (formodentlig redaktøren) skriver:

"Vi trenger politikere som lager seg handlingsrom der slikt ikke finnes. Vidar Helgesen er ikke en slik politiker."

Takk og lov for at enkelte politikere forholder seg til lover og regler, sier nå jeg. Det er nok av dem som ikke gjør det.
Replies

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages
Østmarka-ulven spiser da vel mest rådyr? Bortsett fra "gratis" mat, som giftåte, da.
Eksakt diettsammensetning har jeg ikke oversikt over, men jeg tror nok de er opportunister. Det ligger ute en film av østmarka-ulvene http://www.aftenposten.no/osloby/Se-hvordan-Ostmarka-ulvene-jager-mus-502933b.html, mens de jakter mus - og det er vel også bemerket en bestandsnedgang hos bever i Østmarka sammenfallende med at ulven etablerte seg der. At rovdyr dreper mindre rovdyr er godt kjent (gaupa tar en del rev og mår, reven tar en del mår, og det er vel også dokumentert drept jerv som var tatt av ulv osv).Sauebonde & Cand.Ikke
Eg trur nok denne saka handlar om fleire tema når det kjem til stykket. Statsråd Helgesen har t.d. i heile si tid som miljøminister lagt stor vekt på soneforvaltinga i rovdyrpolitikken. Dvs. at det er lett å få løyve til felling av rovdyr når dei gjer skade i område prioritert til beite, og vanskeleg å få løyve i område der det er prioritering av rovdyra. Dette følgjer langt på veg av rovviltforliket av 2011 også. Det same rovviltforliket seier elles noko om at det er departementet sitt ansvar å sjå til at vedtaka er i samsvar med pliktene i høve Bernkonvensjonen.

Eg har ikkje mykje kjennskap til dei aktuelle ulverevira. Men det er klart forskjell på dei når det gjeld påverking av områda dei er i. Osdalen-reviret har vore trekt fram som eit område der skadane er få og små. Der er det også alternativ interesse knytt til ulven, i form av reiselivsverksemd.

Eg er mellom dei som har engasjert meg ein del i Naturvernforbundet i Midt-Noreg når det gjeld rovdyra. Mellom anna har eg vore med på å klage på ein del vedtak. Det må vel seiast at det ikkje er så veldig ofte at klagene fører fram. Såleis har eg kjent på mang ein gong korleis det er å stå hjelpelaus når dyra blir felt. Denne gongen er det andre som står hjelpelause når dyra ikkje blir felt. Dei kan no vite det hedmarkingane som tenkjer mest på beitenæringa at dei ikkje er aleine om å vere frustrerte.


Kopi av melding:
Opprinnelig postet av JonIB
og det er vel også bemerket en bestandsnedgang hos bever i Østmarka sammenfallende med at ulven etablerte seg der.
Sauebonde & Cand.Ikke


Bever skal vel slite litt med å få i seg rottegift?
Romerikes blad har en dyktig journalist, som skriver blant annet om ulv, Hallgeir B. Skjelstad. For eksempel dette:
http://www.rb.no/ulv/rovdyr/naturmangfold/hatten-av-for-helgesen/o/5-43-416289


AA
Hva sier han, sånn i korthet?

Dette er abonnent-stoff, så jeg kommer altså ikke inn til artikkelen...orkideer i norge | www.maculata.com
I år kom julaften tidlig for forsvarere av mangfoldet i norsk natur. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen avlyste masseslakt av ulv det lå an til etter vedtaket i rovviltnemndene tidligere i høst.

Det kan sies mye om vernesidens prosentregning, der de 47 ulvene som skulle felles, ble satt opp mot antall helnorske ulver registrert i fjor vinter. Det er en løsaktighet i omgang med fakta, som kler fanatikerne på motsatt side bedre. Så lenge snøvinteren lar vente på seg, vet vi verken hvor mange valper som ble født i vår, hvor mange nye innvandrere som er kommet fra Sverige eller lengre øst, eller hvor mange dyr av den brutale kvoten som ville bli fylt opp av andre grensekryssere.

Likevel er departementets avlysning av jakta ulvesona en seier for kunnskapsbasert forvaltning, etter et par år da Stortinget ikke har utmerket seg med tilsvarende underlag for egne vedtak. Det er nok å minne om knefallet for udokumenterte særinteressekrav i forvaltningen av kongeørn og den totalt meningsløse opphevingen av forbudet mot blyhagl på tvers av all gyldig kunnskap.

Vedtaket om å oppheve fellingstillatelsen i fire revirer må få konsekvenser for de lokale rovviltnemndene. For dette er ikke et politisk vedtak – det er en direkte følge av at Justisdepartementets lovavdeling har vurdert rammene som ligger både i Norges egen naturmangfoldlov og våre internasjonale forpliktelser i Bernkonvensjonen om vern av ville dyr og planter og deres leveområder.

Nemndene er satt til å forvalte dette regelverket, men har, grunnet en høyst tvilsom sammensetning, blitt rene verktøy av og for lokale rovdyrmotstandere. I så måte er savnet av verstingene i Hedmark-nemnda til å leve med.

Blant de prinsippene som knesettes i tirsdagens vedtak, er at ulvens innhogg i andre viltstammer, primært elg, ikke er et skadepotensial som oppfyller kravene til en så drastisk reduksjon innenfor den beskjedne delen av Norges areal der ulven skal ha forrang framfor helt marginale beiteinteresser. En beskjeden økning i risikoen for løse jakthunder og en i overveiende grad innbilt fare for mennesker, er også med dette vedtaket tillagt den beskjedne vekt de fortjener. I Sverige dør årlig et titall mennesker på grunn av elg i veien, og ca 30 ganger flere hunder skades eller drepes av villsvin enn av ulv, uten å få tilnærmelsesvis den samme følelsesbaserte oppmerksomheten som blir ulven til del. Og for enda en gang å ha slått det fast: Den lokale elgforvaltningen har et forbedringspotesial mangedobbelt det antall dyr et fåtall ulveflokker forsyner seg med.

Klimaministerens vedtak er egentlig det første balanserte uttrykk for at ulven også i praksis skal ha den forrang innenfor forvaltningssona, som snus motsatt vei utenfor.

Derfor gjenstår det bare å ønske skitt jakt til dem som skal jakte ulv der Stortinget har vedtatt at ulven skal vike for beiteinteressene.

Av Hallgeir B. Skjelstad | Journalist i RB
Publisert: 23. desember 2016, kl. 10:17

Abbonementstoff er skumle greier! Du selv kommer sømløst inn, og merker ikke at andre blir holdt utenforblush

AA
OK, takk!

Jeg har egentlig ikke noe grunnlag for å vurdere fakta her. Men det må jo være lov å si at dette umiddelbart virker troverdig, vel reflektert og godt underbygd.orkideer i norge | www.maculata.com
Etter adjektivbruken å dømme er det i allefall ikke et forsøk på å være objektiv. En faktafeil: Iflg. en artikkel i abonnementsløsningen til Nationen har lovavd. i JD ikke fått tilgang til klagene fra bl.a Norskog, og forholdet rundt jaktrett/inntekt fra jaktutleie opp mot art. 9 i BK er derfor ikke vurdert i denne saken. Lovavd. i JD har vurdert et vedtak (skrevet av MD) om å kansellere jakta, og ikke de ulike klagene på vedtaket om lisensjakt.

Mange mener dette er sentralt punkt.

Det ligger en analogi i art.9 ettersom "fisheries" er nevnt som en av faktorene som kan være utløsende for dispensasjon for felling. Uttak av fisk er en tilsvarende ressurs som jaktrettigheten (du kan ha en rett til å fiske, selv om det ikke finnes fisk - på lik linje med jakt).

En undersøkelse ved Høgskolen i Hedmark har antydet en redusert inntekt fra jaktutleie hos 6 undersøkte eiendommer i ulvesonen på ca 2 kr/daa de siste årene, og for større grunneiere vil dette være snakk om relativt store beløp. Så er det selvsagt også et spørsmål om dette er et "rettighetstap" som samfunnet skal erstatte, om det er innenfor tålegrensen, eller om det er en av flere faktorer som kan påvirke til å holde ulvestammen ved bestandsmål.

Nei, jeg legger ikke skjul på at min personlige mening er at det ville vært best om man gjennomførte lisensjakta og reduserte stammen ned mot bestandsmål. At man "løser opp" på kravene for skadefelling er vel og bra, men erfaringene viser at skadefelling på barmark er vanskelig, det betyr implisitt at ulven må gjøre skade før det åpnes for felling, og hvis det nå er snakk om 47 ulv i disse familiegruppene (det er vel vedtatt kvote med god margin for å kunne ta ut alle dyr i familiegruppa, mistenker jeg) er det snakk om kanskje 20-25 dyr som kommende beitesesong vil opptre som streifdyr utenfor ulvesona.

Det kan bli en blodig sommer. Og hvordan blir konfliktnivået da...

For øvrig... hvis norske politikere faktisk har prestert å vedta et bestandsmål for ulv som de mangler lovhjemmel for å følge opp, er det veldig nært grensen for tjenesteforsømmelse...Sauebonde & Cand.Ikke
 

  • <<
  • <
  • 1
  • 2
  • of 2 pages