Er hyse en pyse?


Atlantisk torsk og hyse er nøkkelarter i norsk fiskeriøkonomi, og disse artene har sine viktigste gyte- og oppvekstområder i kystnære strøk ved Lofoten og Vesterålen. I forbindelse med risikovurderinger av eventuell oljeutvinningsaktivitet i disse områdene, er det nødvendig å opparbeide kunnskap om eventuelle konsekvenser for disse artene ved et uheldig oljesøl.

I denne doktorgraden demonstreres det at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie.

http://www.imr.no/forskning/doktorgrader/2017/opptak_av_giftige_oljeforbindelser_forklarer_store_skader_pa_hyseegg/nb-no