energibærere


Hei!
Jeg har ikke helt skjønt dette med NADH, NADPH og FADH2 som energibærere. Er det sånn at energien som blir overført ligger i selve H-atomene, eller frigjøres energien i reaksjonen på en eller annen måte? Og er det selve H-atomene som er "energien" som overføres, eller er det elektronene de inneholder?

I kjemiboka mi står det også at koenzymer er organiske molekyler som bare midlertidig er bundet til både enzymet og substratet, men løsner etter at produktet er dannet. I biologiboka mi står det ingenting om at koenzymet bare er midlertidig bundet, men at det er et organisk molekyl. Er det riktig at koenzymet alltid bare er midlertidig bundet?
Replies

Energien ligger i de kjemiske bindingene.
Veldig forenklet, kan en tenke seg bindingene som "fjærer". Det krever energi for å spenne "fjæra". Så lenge "fjæra" er spent bevares energien. Når "fjæra" løses ut frigjøres energi, som kan brukes i en reaksjon, eller gå over til varme.

Energien i NADH, NADPH og FADH2 frigjøres ved at hydrogen via flere trinn forbindes til oksygen og danner vann. Hydrogen og oksygen som reagerer direkte, reagerer alt for raskt, knallgassreaksjonen. Ved å dele opp reaksjonen i trinn kan noe av energien bli brukbar kjemisk energi. Slik at ikke all energien går opp i et knall.

Koenzymer er som kjemiboka sier midlertidig bundet. De er "hjelpestoffer". For igjen å bruke et overforenklet bilde: Enzymet er en maskin, koenzymet er verktøyet maskinen bruker til bearbeide emnet, som er substratet. For eksempel fungerer CoenzymA (CoA) som en "holder" for acetyl, det blir acetylCoA, som enzymet kan bearbeide.
Okei, så energien blir frigjort til "omgivelsene", der det kan brukes til ulike formål? Som betyr at molekylet som mottar hydrogenatomene ikke får økt sin kjemiske energi??
Kopi av melding:
Opprinnelig postet av mattenøtta

Okei, så energien blir frigjort til "omgivelsene", der det kan brukes til ulike formål? Som betyr at molekylet som mottar hydrogenatomene ikke får økt sin kjemiske energi??
Du må huske, at hydrogen blir oksidert, og til slutt får oksygen hydrogenene. Da har du vann, vann har veldig lite kjemisk energi bundet i molekylet. I naturlige kretsløp, så er det vann og karbondioksid blant stoffene med minst bundet energi. Ved en slik trinnvis reaksjon, som Arne beskriver, og som biologien benytter, så får organismer utnyttet energien på en mye bedre måte.

En kan sammenligne det med å sprenge et fjell. En får bedre effekt på fjellet, om en sprenger mange små ladninger litt etterhverandre, enn om en tar en stor klump med sprengstoff i et stort hull og fyrer av. Det sistnevnte blir bare kaos, steinsprut, ineffektivitet og tull.

mvh Alf MariusMin Wikipedia-brukerside
Bra spørsmål om det som for mange oppleves som det vanskeligste punktet i kjemi på videregående. Det virker forvirrende siden det ofte sies/skrives at man kan lagre energi i bindinger, energirike bindinger osv, men det er en forenkling som ikke holder i kjemi 2. Man får ikke frigjort energi når bindinger brytes! Det kreves derimot energi for å bryte bindinger, og så frigjøres det energi når bindinger dannes. Når reaksjoner avgir energi betyr det bare at det frigis mer energi når de nye bindingene dannes enn hva som måtte til for å bryte de opprinnelige bindingene. Dette kan det regnes på!

Noe forenklet kan man si at energien er lagret i elektronenes plassering i forhold til kjernene i atomene/molekylene. Du kan tenke på skallmodellen av atomet, hvor elektronene har høyere energi jo lengre unna kjernen de befinner seg. Det er noe mer komplisert i molekyler, men se for deg at elektronene (i hydrogen) "faller" fra f.eks. glukose, via en rekke molekyler (som energibærerne) og elektrontransportkjeden ned til en mer stabil plassering (i vann) og dermed avgir energi.
En nyttig oppklaring, også for oss som ble utdannet på slutten av forrige århundreblush

Nettoeffekten er dog at noen "reaksjonspar" krever mer energi enn de avgir, slik at ett av reaksjonsproduktene er mer energirikt enn utgangspunktet. En endoterm reaksjon som vi kalte det i gamle dager.

Energien som kreves for å bryte en binding, aktiveringsenergien, varierer vel også etter omstendighetene. Det er poenget med katalyse.

Sukkeret i sukkerskåla er stabilt, fordi en ikke oppnår tilstrekkelig aktiveringsenergi. I kroppen brytes det raskt ned ved hjelp av enzymer.

AA
I boka står det "Redoksreaksjonen er spontan og frigjør energi til annet bruk." om når NADH overfører H-atomene. Er det da selve redoksreaksjonen som frigjør energi, altså overføringen av elektroner ifa. H-atomer til molekylet? Og frigjøres det da energi fordi de nye bindingene som dannes inneholder mindre energi enn de bindingene som H-atomene har til NADH? Jeg tror fortsatt ikke jeg forstår helt..
Så NADH overfører energi fra et sted til et annet ved å overføre H-atomer, men den energien som overføres blir ikke overført til det molekylet som mottar H-atomene?
Ja, NADH overfører energi ved hjelp av H som "stafettpinne". NADH kan for eksempel overføre noe av sin energi til ATP.

Samtidig er det viktig å huske at for hvert trinn går noe energi "tapt" i form av varme. Med "tapt" menes at energien ikke lenger kan gjøre noe "nyttig".

NADH bidrar til å pumpe H+ ut av mitocondriet, slik at det oppstår en konsentrasjonsforskjell, som driver ATP-synthase, se:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_transport_chain

AA