Biologisk mangfold


Hei, jeg lurer på om biologisk mangfold alltid er den mest "naturlige" tilstanden i et habitat, eller om monokulturer/artsensretting egentlig er en like naturlig tilstand?
Replies

Uten menneskelig påvirkning blir det ingen monokultur. Planting/såing på den ene siden, og sprøyting/luking/tynning/hogst osv. på den andre siden, bidrar til å skape monokulturer (i planteriket, som også vil påvirke f.eks. lav, sopp og insekter).

Det aller vanligste utgangspunktet i naturen er "mange arter kan trives samme sted". Noen steder er det ganske få arter som kan trives (eks. de høyeste fjelltoppene), men det vil ikke kalles monokulturer. Da er det uansett en fri natur som "bestemmer" hva som lever der.

------------------------
www.facebook.no/motfylla
Hei,

Jeg er usikker på om det er en slags lovmessighet i det. Men, vi kan forvente at liv vil finne en måte å utnytte alle tilgjengelige nisjer på, og at det dermed vil være en slags dragning mot mest mulig mangfold.
Hei og takk for svar. Grunnen til at jeg spør er at jeg for noen år tilbake overtok en hage som hadde vært vill i 20-30 år.Da fantes det stort sett bare mengder av en type brun tege og tusenbein her. Etter at jeg hadde vært her en stund har det "eksplodert" i artsmangfold.(f.eks 10-15 nye teger i alle farger og størrelser) Jeg ser nye insekter og kryp hver dag, og det får meg til å tenke at menneskelig aktivitet kan virke mere positivt på et område, gitt at man opererer med permakulturelle prinsipper e.l Det jeg prøver å finne ut er vel om det var "best for naturen" før eller etter jeg kom hit. Jeg trives definitivt best med høy biodiversitet, men det var altså ikke den naturlige tilstanden her. Og hva med f.eks prærien - kan det regnes som en slags monokultur?
En gammel hage er jo ikke en "naturtilstand" sånn sett; og en vesensforskjell er at den i stor grad vil ha innplantede arter som ikke har utviklet seg i samspill med øvrig norsk artsliv (som insekter, lav, moser og sopp).

Hvis du derimot hadde latt hagen stå i 500 år til ville det naturlig vokst opp nye planter spredt fra naturen rundt, og stedets naturlige variasjon ville flyttet inn.

En prærie kan være artsfattig, men i "monokultur" er "kultur" stikkordet, og det innebærer et resultat av menneskelig påvirkning.

"Høy biodiversitet" er ikke nødvendigvis det samme som "naturlig biodiversitet". Hvert område / hver naturtype har sitt eget naturlige artsutvalg, nemlig de artene som selv har funnet ut at dette området er et passende vokse/levested. Noen områder har lavt artsutvalg og det kan være helt naturlig. Andre områder, kanskje særlig der det er godt jordsmonn, passende tilgang til fukt og sol, passende temperatur og basisk grunn, kan ha svært høy naturlig biodiversitet.

Menneskelig gartnervirksomhet osv. kan skape mye høyere biodiversitet, men den vil per definisjon ikke være naturlig, og vil ofte innebære at man innfører en rekke arter som ikke ville kommet dit av seg selv.

------------------------
www.facebook.no/motfylla
Skjønner. Som andre har påpekt, så var jo ikke dette et området som var skånet for menneskelig aktivitet før du overtok. Jeg tenker at «naturtilstand», i begrepets strengeste betydning, må henspeile på noe som har vært mer eller mindre totalt isolert fra omverden. Det er jo tilnærmet umulig - vår teknologiske utvikling medfører jo at tilnærmet alt er påvirket av oss. Så kan man jo på den andre siden si at mennesker er like mye en del av naturen som alt annet, og da mister jo begrepet sin betydning.

Det spørs hvordan man velger å se på det. Mange biologer vil nok si at et rikt artsmangfold er et tegn på et sunt og friskt økosystem.
Takk for gode svarsmile