Strengest av nasjonalpark og landskapsvernområde?


Hei, jeg hører at naturreservat er den strengeste verneformen i Norge. Og under den kommer nasjonalpark og landskapsvernområde. Men hvem av de to er strengest? Og hvor havner biotopvernområde på denne skalaen? Og hva med det som blir kalt skogreservat, fuglereservat og plantereservat? Jeg har hørt litt forskjellig om hva det er. Både at det er et slags biotopvernområde og at det er et slags naturreservat. Men hvem er riktig?
Replies

Niks, det var denne artikkelen som reiste disse spørsmålenewink .
Selv om jeg ikke finner noe bedre så syns jeg dette var et irriterende utydelig faktaark. Hvis du for eksempel sammenligner informasjonen om nasjonalpark med naturreservat så står det jo akkurat det sammegrumpy. Bare med en annen formulering Den eneste informasjonen det gir er at Naturreservat er strengest. Og det står strengt tatt ikke noe annet om Landskapvernområde heller. Eller det står her at landskapvernmråde også kan gjelde kulturmark. Men det finnes vel vernet kulturmark i f,eks nasjonalparker også? Det må da finnes noen tydligere skiller en dette?
Wikipedia sin beskrivelse er kanskje ikke helt håpløs:
"I Norge er nasjonalparkene en middels eller lite streng verneform. Et svakere vern er landskapsvernområde, mens strengere vern kalles enten et biotopvernområde eller et naturreservat. Nasjonalparkene har generelt større kulturpåvirkning enn biotopvernområder og naturreservater. I nasjonalparkene skal, i utgangspunktet, alle verneverdige kulturminner tas vare på. I motsetning til landskapsvernområder, biotopvernområder og naturreservater, er nasjonalparker også som regel av betydelig størrelse. De kan omfatte store fjellområder, øyer og daler med mer. Ifølge norsk lov skal en nasjonalpark også hovedsakelig bestå av statsgrunn."

Kanskje en kan oppsummere:
Biotopvern/naturreservat: Strengt vern med fokus på biologiske verdier
Nasjonalpark: Større sammenhengende område, middels strengt vern med fokus på biologiske verdier
Landskapsvern: Middels store områder, svakere vern men fokus på å unngå endringer i landskapets beskaffenhet

Så har vi selvsagt også den fjerde og kanskje strengeste typen vern: Naturlig vernet område, så langt fra allfarvei og så små økonomiske verdier at områdene aldri vil bli påvirket av menneskelig aktivitet i merkbar grad.Nå snakker vi. Nå ble det mye mer oversiktlig. Jeg er litt usikker på påliteligheten på wikipedia noen ganger. Men hvis det ikke er noen innvendinger mot dette så går jeg god for denne oversikten. Takk for hjelpen :)
Kva som er strengast er kanskje ikkje heilt rett spurd. Dei ulike verneformene har litt ulik innretning. T.d. blei ikkje Trollheimen nasjonalpark fordi grunnen stort sett var/er i privat eige. Hadde staten vore eigar, ville nok Trollheimen ha vore nasjonalpark.

Landskapsvernområde gir rom for at ein framleis t.d. kan drive med seterdrift, inklusive at det blir gjort endringar når det gjeld bygningar til drifta, innanfor visse grenser. Såleis er det veldig vanleg at vi har ein stor, sentral nasjonalpark, med landskapsvernområde delvis rundt i randsonen. På utvalde stader kan det då vere naturreservat eller biotopvernområde knytt til dei andre verneområda.
Vi har jo også noko som kallast utvald naturtype og prioritert art. Det er ikkje vern i den forstand, men kan gjerne sjåast litt i samanheng.Naturmangfoldloven kapittel 5 er ganske grei for å forstå ein del av dei ulike mekanismane.