sopper


Jeg må spørre dere for det er så mange som ikke har registrert funn av sopper i åmli.
Replies

Jeg har skrevet en rapport om soppene i NISK sine forsuringsfelter i Åmli (Gjøveland). Høiland, K. 1986. Storsoppfloraens reaksjon overfor forsuring, med spesiell vekt på mykorrhizasoppene. Undersøkelse foretatt i Norsk institutt for skogforsknings forskningsfelter i Åmli, Aust-Agder. - Miljøverndep. Rapp. T-671: 1-62. Dessverre har jeg ikke flere igjen av rapporten, men den kan sikkert framskaffes via Universitetsbiblioteket eller ved forespørsel til Miljøverndepartementet.

Her er mange "trivielle" arter listet opp, arter som ikke er lagt inn i soppherbariet på Tøyen.

Klaus