Kloning


Hei!

Vi er en gruppe sekstenåringer som skal ha prosjekt om kloning, så vi lurer på om dere kan hjelpe oss med informasjon. Særlig omkring hva de forskjellige religionene synes om kloning og hva argumentene for og imot kloning er.

Mvh,
Petter Hunstad Kristiansen,
Strinda VGS., Trondheim.
Replies

Ser at ingen har svart på dette ennå.

Kloning betyr å produsere en organisme som er genetisk identisk med en annen organisme. Når det skjer en befruktning, vil arvestoff fra mor og far kombineres, og hver gang det skjer, skjer det på en ny måte. Derfor er brødre og søstre med samme mor og far ikke like. Men hvis et nytt individ produseres uten at det skjer som følge av en befruktning, så kalles det kloning.

Kloning er en meget vanlig naturlig prosess, selv om det da gjerne ikke kalles kloning, men vegetativ formering - f.eks. ved utløpere, jordstengler under bakken, yngleknopper osv. Svært mange planter har normalt mer vegetativ enn kjønnet formering. Spesielt gjelder det urteaktige planter (på et fint liljekonvall- eller hvitveissted er f.eks. alle plantene klonet opp fra noen ganske få opprinnelige planter som har spirt fra frø) - men også mange vedplanter. I et ospeholt er f.eks. som regel de aller fleste ospetrærne ett og samme genetiske individ, dannet ved rotskudd. Altså "kloning". Også hegg kan danne ansamlinger av klonete individer, fordi greinene hvis de legger seg på bakken slår røtter og danner nye trær. Grantrær ved skoggrensa danner ofte kloner - små ringer av unge trær rundt et større tre. Korallpolyppene i et korallrev er "klonet". Når vi har en invasjon av glassmaneter eller brennmaneter om sommeren, så er de klonet - fordi manetene har et polyppstadium som så gir opphav til mange titalls maneter som er genetisk identiske. Altså kloning.

Også gartnere har drevet med kloning i århundrer og årtusener - å ta stiklinger og avleggere er kloning. Enkelte kulturplanter, som epletrær, citrusfrukter og bananer, blir overhodet ikke formert med frø, bare ved kloning.

Blant høyere dyr er kloning ikke spesielt vanlig - men en bestemt type kloning skjer naturlig. Det er eneggete tvillinger. Hver enkelt av de eneggete tvillingene er ikke dannet ved en egen separat befruktning - de stammer fra en og samme befruktning, og er dermed genetisk identiske.

Men det er ikke alt dette som debatteres så iltert i dag - men kunstig kloning av mennesker og dyr ved at man tar en cellekjerne fra et allerede eksisterende individ, setter den inn i en befruktet eggcelle i stedet for den cellekjernen som var der, og får et nytt individ til å utvikle seg.

Det spesielle med dette er jo at man kan få laget unge individer som er genetisk identiske med et gammelt individ (eneggete tvillinger hos dyr og mennesker er jo alltid av samme alder).

De mest akutte etiske problemene er først og fremst knyttet til mulighetene for å lage kloner som ikke oppfattes som egne individer, men "produsenter av reservedeler" for det opprinnelige individet - i en eller annen form. Dette vil jo de fleste mene er ganske forkastelig, hvis det er snakk om mennesker.

Men selvsagt er det også mange som har innvendinger mot selve det å drive med kloning. En biolog vil da innvende at da har man ikke helt forstått at liknende ting skjer svært vanlig i naturen også.

Det er mye mystikk og rare forestillinger knyttet til kloning. Et klonet menneske vil ikke være en slags zombie eller biologisk robot, og ingen blåkopi av sitt opphav. Det vil ikke "føre videre" opphavspersonens personlighet eller tanker, annet enn ved helt vanlig muntlig og skriftlig læring. Det vil ikke være mer lik sitt opphav enn en enegget tvilling, faktisk mye, mye mindre - på grunn av aldersforskjellen (og dermed kulturforskjellen mellom generasjoner). Det vil overhodet ikke være noe annet enn et menneske som alle andre mennesker, som du og jeg. Det vil leve sitt eget liv, få sine egne positive og negative opplevelser, utvikle sin egen personlighet, få sine egne vaner og interesser, også kroppen vil med tiden få sin egen historie ulik opphavet, pga forskjeller i ernæring, sykdommer, skader - men selvsagt vil det i alle naturgitte, genetisk betingete egenskaper likne sterkt på slik opphavet var i tilsvarende alder, akkurat slike likheter som en ellers normalt ser hos eneggete tvillinger. Men egentlig er vi jo ganske vant til å legge merke til mange likheter mellom "normale" foreldre og barn også.

En annen ting er jo hvorfor i all verden en skal gjøre dette. Det burde ikke være noen fornuftig grunn til det.

Kloning av husdyr er en litt annen ting - fordi alt vi gjør med husdyr jo til sjuende og sist har en eller annen nyttebegrunnelse. Hvis det skulle vise seg nyttig, så vil det antakelig skje. Noen prinsippielle, saklig holdbare etiske argumenter mot kloning i seg selv er neppe mulig hvis en da ikke er imot et hvert inngrep i naturen - og det har vi jo gjort i årtusener. Ikke er det problematisk sett fra dyrevernssynspunkt heller - det trenger f.eks. ikke være spesielt vondt for opphavet, ikke verre enn et annet kortvarig inngrep. En annen sak er selvsagt at konkrete prosjekter kan ha bieffekter og skadevirkninger, f.eks. på biologisk mangfold. Aller mest alvorlig er det at det i dagens verden høyst sannsynlig vil bety teknologisk og økonomisk avhengighet av sterke og griske kapitalkrefter. Da blir det et spørsmål mer i slekt med nord-sør-problematikk, globalisering, demokrati kontra kapitalmakt, altså et politisk spørsmål, et spørsmål om hvem som skal ha kontroll over teknologi og kapital.

OK - nå har dere fått i alle fall et slags svar - så får andre supplere. Bioteknologer, suppler om detaljer!

Når det gjelder hva ulike trossamfunn mener, så tror jeg neppe dere vil kunne få noe svar på det her. Det er ikke biologenes bord. Ta kontakt med trossamfunnene.

Hilsen
Jan Wesenberg
Botaniker


hei!
Det virker egentlig som om Janw har skrevet utfyllende og bra om kloning. Slik spørsmålet var lagt opp er det tydelig at det er en oppgave fra skolen, og derfor skulle ikke vi gi dere svaret. Det jeg synes er litt morsomt å legge til er:
Alle tenker på mennesket når de hører kloning. Det bedrives egentlig mye DNA kloning i de forskjellige laboratoriene. Dette gjøres da ved å putte ønsket gen/DNA fragment inn i bakterier. Enkelt fortalt vil da det dannes "kloner" av DNAet for hver gang bakterien deler seg. Dette kom vel også janw inn på.
All kloning av høyere eukaryoter (f.eks katt,sau,ku) utføres i dag ved å flytte arvematrialet fra en celle (f.eks fra hud)inn i en eggcelle. Alt arvematrialet fra eggcellen er fjernet på forhånd. Dette skaper da en genomisk klon, men ikke en klon av organismen som donerte hudcellen. Dette kommer av at man ikke klarer å fjerne mitokondrie genomet i noen av prosessene. Da det er kun kvinnen som overfører mitokondriegenomet sitt i en vanlig befrukning betyr det i realiteten at man kun klarer å lage "ekte" kloner av kvinner. Kloninger av hannkjønn blir kun kloner av kjernegenomet.

mvh
Chimera

chimera