Båndtvang for katter

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/135914?pagenum=1
24 Sep 2023 21:26

Topic


Limnoan
Båndtvang for katter
14 Jun 2021 08:04


Nylig var det et oppslag i Aftenposten, som gikk inn for båndtvang for katter: I følge Norsk Ornitologisk forening dreper katter omkring 7 millioner fugl hvert år:
https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=2288

7 millioner er et stort tall, og jeg ser ingen grunn til å bestride det, men: Samme forening oppgir at det er ca 45 millioner par fugl som holder til i Norge:
https://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1573

Å telle bestanden i par er en praktisk regnemåte for at det skal være mulig å telle noe så frittflygende som fugl. Det gir likevel 90 millioner voksne fugl, for uten alle unger og ungfugl som ikke har funnet en make.

7 av 90 utgjør drøyt 12 %, og det er et høyt anslag fordi en ikke har regnet med ungfugl og unger.

Katter har vært en del av norsk fauna i minst 1000 år. I tillegg til at vi har andre små predatorer, som ekorn, mår, røyskatt og rev. Så dagens fuglefauna er vel tilpasset predasjonstrykket. (Noe helt annet er det selvsagt om katter eller andre dyr kommer til predatorfrie øyer langt til havs.)

Dette snakket om båndtvang for katter minner sterkt om katteprosessene i middelalderen. Katter er et onde som må begrenses.

Så det er sagt, jeg har selv hatt katt i bånd, men det var fordi vi bodde i 4. etasje, så det ikke var mulig å slippe ut katten på egen hånd.

 

Replies ...


JonIB
14 Jun 2021 10:35


En diskusjon som har vært oppe flere ganger, og som kjennetegnes av at man ofte møter seg sjøl i døra. Estimater for hvor mange fugl som finnes og hvor mange fugl kattene tar har i mine øyne en tendens til å bli svada-tall, ikke minst fordi man som du sier estimerer hekkebestand i antall par, mens jeg vil tro at en meget stor andel av fuglene som blir tatt av katt er fugleunger rett fra redet. Så tallmaterialet bør en nesten se bort fra, det tilfører ikke diskusjonen noen verdi ut over å være lett å ende opp med å diskutere tall istedet for substans.

Skulle man hatt en diskusjon med substans angående tallmateriale, måtte det eventuelt være undersøkelser som klart viser en sammenheng mellom predasjon fra katter, og bestandsnedgang hos småfuglarter. Med tanke på hvor mange faktorer som spiller inn, tror jeg det vil være vanskelig å finne en slik sammenheng. De fleste artene overvintrer jo tross alt i sydlige strøk, og overlevelse på trekk vil være vanskelig å måle, i tillegg til annen dødelighet.

Det kan neppe betviles at katter tar mye fugl, og kanskje spesielt småfugl knyttet til kulturlandskap. Mye tyder på at mange bestander allerede sliter. Vi har båndtvang for hunder blant annet for å skåne viltet, og det er utvilsomt en dobbeltmoral at vi har mulighet for å ilegge streng straff hvis en hund sliter seg i yngletida, mens katter får gå fritt og kanskje er en verre predator (i allefall i antall) enn hunder. Det er også en klar dobbeltmoral hos mange som ofte uttaler seg sterkt om dyrevelferd, men som argumenterer heftig mot å sperre katter inne i yngletida - for kattens del. Mitt stalltips er at hvis det kun var vanlig med katter på gårdsbruk, ville båndtvangen vært innført for lenge siden. All den tid katter er "allemannseie" har vi nok for mange med et forhold til katter som kommer og går som de vil, at det er mulig å gjøre noe med.

Selv ser jeg helt klart tendensen til at det blir færre småfugl på tunet, og jeg tror nok godt det kan være proporsjonalt med jaktegenskapene til våre to kastrerte purina-jegere. Jeg liker det ikke, men jeg aksepterer at det er sånn. Jeg synes det er trivelig med småfugl på tunet, og jeg synes det er trivelig med katter på tunet. Så får en håpe at det overlever nok av dem til å holde bestandene gående. Som sagt er våre nåværende katter kastrerte, så bestandsutviklingen der er i allefall gitt.Limnoan
14 Jun 2021 11:42


Dobbeltmoral er nødvendig i denne vrange verden, hvordan skulle vi levd om vi var fullkomment moralske?

Det som skiller katter fra hunder er skadepotensialet: Hadde det vært vanlig å holde gauper og geparder som kjæledyr, ville nok de også vært underlagt båndtvang. Dessuten er hunder mer bundet til sin eier i både bokstavelig og overført betydning, så de passer til å gå i bånd.

Jeg tviler på at selv en dyktig fuglejeger er i stand til å påvirke småfuglbestander i Norge.

Dessverre er det nok usynlige faktorer som klimaendringer og miljøforstyrrelser som ligger bak. Men, de kan en jo ikke henge bjelle pådead
© 2000-{0} BIO