Lilla lameller

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/72246?pagenum=1
24 May 2020 23:47

Topic


sylvestris
Lilla lameller
05 Dec 2018 14:51


Lamellfiolkjuke? Eller bare tannfiolkjuke med lamellaktige tenner? Under furugrein på bakken.

Mvh Sylvestris

 

Replies ...


kremle
05 Dec 2018 15:36


Hvor i landet? Lamellfiolkjuke finnes kun i nord. Per M.
sylvestris
05 Dec 2018 15:51


Dette er fra Østfold. I følge Artskart e det mange funn fra Agder og nordover, det nærmeste Østfold er helt sør i Akershus.

Sylvestris
kremle
05 Dec 2018 20:46


Man må ikke benytte AO eller Artskart om man ønsker å sjekke hvor soppene vokser i landet. Det ligger nemlig en masse feilbestemmelser på disse steder. Når det gjelder kjuker må man i stedet benytte Ryvardens siste bok om kjuker. Der står det om lamellfiolkjuke: " En sjelden øst-boreal kjuke, kjent fra den nordlige og sentrale delen av Fennoscandia. " Det innebærer at alle funn syd for Nordland kan strykes. Per M.
Kagge
05 Dec 2018 22:00


Jeg er helt enig at man ikke skal stole helt på funnene på artskart og ikke bruke artskart som fasit på utbredelse. Sør for Nordland er det trolig mange feilbestemte lamellfiolkjuker som er i virkeligheten tannfiolkjuker inne der. Men det å fra skrive alle funnene til Tom, Leif(som har skrevet boka) og andre kompetente i Trillemarka, Drevsjø og andre områder syns jeg blir litt for dumt.

Med kjuken på bildet her er ihvertfall ikke jeg flink nok til å si om er lamell eller tann.
Eddi
06 Dec 2018 11:57


Det er riktig at man ikke må bruke Artsobs som kilde til utbredelse. Artskart derimot henter inn data daglig fra flere titalls databaser. Ja, det er riktig at mange funn i Artsobs (og Artskart) er feilbestemt. Men å si at man ikke må bruke Artskart som kilde, blir for drøyt. Man må alltid bruke data med kritisk sans. Å bruke bøker, som f.eks. Ryvardens bok, er også problematisk. Ganske enkelt fordi en bok er "utdatert" den dagen den utkommer (eller rettere sagt den dagen den ble ferdig korrekturlest). Ryvarden har personlig sagt til meg at det kan være feil i boken vedr. utbredelse eller substratpreferanser. Delvis fordi arter er omdefinert (nylig), eller funn er feilbestemt, eller bestemt på grunnlag av en antakelse om at "slik er det bare". Et typisk eksempel er argumentasjon av typen "det kan ikke være den arten, for den finnes ikke her" eller "det kan ikke være den arten for den vokser ikke slik". Med denne typen argumentasjon vil artenes utbredelse eller økologi forbli definert på grunnlag av evige sannheter og aldri "utfordres". Vi oppdager tross alt stadig at arter finnes på steder vi aldri hadde trodd at de ville dukke opp. Eller på substrater/voksesteder vi trodde de ikke ville finnes.
agaricus45
06 Dec 2018 12:36


Har mange eksempler på at arter som "ikke skal vokse i Norge" er funnet her allikevel. Mangelfull kartlegging eller naturlig spredning som skyldes naturens luner må vi ikke overse. Men må selvsagt være lov til å være kritisk og kreve spesiell dokumentasjon når "sensasjonen" blir for usannsynlig.
kremle
06 Dec 2018 14:13


Jeg ser nå at det ligger mange funn av lamellfiolkjuke i NSD, som er funnet i den sørlige delen av landet. Også på AO er det noen funn fra det sørlige Norge, som er godkjent av validator. Dermed blir jeg noe forvirret i forhold til det som står i den siste boken til Ryvarden (referert ovenfor) og i Svampar, der det står: "Norra Sverige" og sjelden. Per M.
sylvestris
06 Dec 2018 18:52


Hos Artdatabanken finnes det funn av lamellfiolkjuke helt sør til Skåne.

Sylvestris
kremle
06 Dec 2018 19:11


I de to svenske bøkene Svampar og Tickboken står det at lamellfiolkjuke forekommer i den nordlige delen av Sverige. Jeg velger dermed å mene at de sørlige funn dreier seg om tannfiolkjuke. Per M.
kremle
06 Dec 2018 19:14


Bildene her er klart innenfor variasjonen til tannfiolkjuke. Per M.
sylvestris
06 Dec 2018 19:21


Kan dette avgjøres ved mikroskopi?

Sylvestris
kremle
06 Dec 2018 20:59


I boken til Ryvarden og Melo ser det ut til at de mikroskopiske karakterene er temmelig like. I felt skal disse kunne skilles ved at tannfiolkjuke har tannet hymenium mens lamellfiolkjuke har lameller. Det ser ut til å være enkelt, men i praksis viser det seg at man kan ta feil. Per M.
Eddi
07 Dec 2018 10:57


Å bruke Rymans Svampar, som vel utkom i 1984, som "sannhetsvitne" til artenes utbredelse blir vel litt å bevege seg med ryggen i kjøreretningen. I Sverige bør Dyntaxa være kilden til utbredelsesinformasjon, og ikke Tickboken. Norsk soppdatabase (NSD) er så vidt jeg vet ikke oppdatert de siste 2-3 årene. Når man ser på kartleggingsaktiviteten de siste årene, må man bruke oppdaterte kilder. Ryvardens bok er en slik kilde, Artskart en annen. Ingen av disse er uten feil. Bruk oppdaterte kilder, og vær kritisk! Som jeg selv har påpekt, og som Øyvind også istemmer, finner vi stadig arter som "ikke skal vokse her" og også arter på substrater de "ikke skal vokse på".
gamleveien
07 Dec 2018 13:34


Den beste kilden til utbredelse i dette tilfelle må være siste rødlistevurdering fra artsdatabanken:

"Lamellfiolkjuke er en taiga-art som finnes i gammel innlandsbarskog, særlig fjellgranskog, mest på lavproduktiv mark med seintvoksende og sturende trær. Nedbryter (saprotrof) på død ved, ofte på relativt tynne til middelsdimensjonerte gadd og høgstubber (iblant også læger) av grantrær som har vokst sakte, gjerne slike med ”fastvokst” bark stående i myrkanter, sumpskoger etc. Arten er mer uvanlig på gadd, høgstubber og læger av furu, bortsett fra i Troms-Finnmark der det er ganske gode bestander i Pasvik. Arten er spesialisert og knyttet til spesielle og uvanlige habitatkvaliteter, og relativt sjelden. Tilknytning til høyereliggende fattig barskog og relativt høy andel av populasjonen innenfor verneområder, tilsier imidlertid at arten ikke er i tilbakegang, samlet sett. Kjent fra ca. 160 lokaliteter på indre Østlandet, indre Trøndelag og indre Troms-Finnmark, med ganske klare tyngdepunkt i Engerdal (Hedmark), Trillemarka-Rollagsfjell (Buskerud) og Pasvik (Finnmark). Arten opptrer som oftest individfattig på sine lokaliteter. Det virkelige antall lokaliteter antas ikke å overstige 640, tilsvarende ca. 1900 individer (basert på antatt gjennomsnittlig 3 individer pr. lokalitet (3 genets, 1 ramet/genet)). Lamellfiolkjuke rødlistes som NT etter D1 på bakgrunn av liten populasjon (1000-2000 individer)."
© 2000-{0} BIO