Ecofack bagatelliserer rødliste arter i skjøtselplan for Oksø.

Snitz Forums MVC
https://www.sporenbiolog.no/Topic/Posts/81725?pagenum=1
13 Aug 2022 13:32

Topic


fas
Ecofack bagatelliserer rødliste arter i skjøtselplan for Oksø.
16 Sep 2019 07:41


I 2015 og 2017 hadde Kai Berggren lysfelle på Oksø. Totalt ble det funnet 465 sommerfugl-arter.
For meg var det overraskende at det kunne være så mange sommerfugl arter på ei lita øy i havgapet. Når i tillegg 25 av artene er rødlistet så er det enda mer imponerende!

Ecofact har i 2019 lagd Skjøtselsplan for Oksø naturreservat i Kristiansand kommune. Oppdragsgiver er Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder.

Under har jeg kopiert inn avsnittet 8.4.3 fra Ecofact rapport 624.


«8.4.3 Trusler mot sjeldne og rødlistede insekter

I et vernet område står verneformålet sterkest ved vurdering av skjøtsel. Det er likevel et ønske og lovpålagt (Naturvernloven) å ta vare på alle verdifulle, sjeldne og rødlistede arter.

Når det gjelder insekter på Oksøy, dokumentert i Artskart eller av Kai Breggren, er det funnet en rekke sjeldne og rødlistede arter. Noen spesielt hensynskrevende arter er nevnt og forsøkt tatt hensyn til i skjøtselsplanen. Likevel vurderes det slik at det er svært vanskelig å vite med sikkerhet at de aktuelle tiltakene for enkeltinsekter vil være nyttige for bevaringsformålet. Det kan være at funne av arten er en tilfeldighet siden den bare ble funnet en gang. Det kan hende at forekomsten allerede er forsvunnet fra lokaliteten av ukjente årsaker. Det kan hende at forekomsten ikke vil bli negativt påvirket av skjøtselstiltakene, bare den aktuelle vertsplanten fortsatt finnes. Det kan hende at de aktuelle artene også vil kunne finnes andre steder enn på Oksøy dersom flere områder undersøkes. Mange av artene som er funnet på Oksøy lever på vertsplanter som er vanlige og finnes i store mengder andre, tilsvarende steder.

Det er mange usikkerhetsmomenter med hensyn på insektforekomstene og det anbefales at hensyn til disse tas der det er hensiktsmessig, men at Oksøy holdes åpen, uten gjengroing for å ivareta fuglereservatet og kystlyngheia i god stand med ekstensiv hevd.»Hvordan Ecofact forsøker å bagatellisere disse rødlistede funnene er merkelig.
Jeg skjønner nå hvorfor insekt rapporteringer blir lagt nederst i skuffen. Avsnittet er kanskje formulert slik for å legge tilrette for sauer? Kanskje var det det som var meningen når rapporten ble bestilt?

Selv om jeg ikke er biolog så reagerer jeg veldig sterkt på det Ecofact har skrevet under punkt 8.4.3 og synes avsnittet viser manglende kunnskap om insekter og en merkelig bagatellisering av arter som er rødlistede.

 

Replies ...


Limnoan
16 Sep 2019 08:32


Det er klart at rapporten ikke er særlig diplomatisk når det gjelder insekter.
Problemet er vel at det er en konflikt mellom ulike verneformål.
Mye av vår "natur" er kulturlandskap, og avhengig av skjøtsel for å bevares.
Kanskje den rike faunaen nettopp er avhengig av skjøtsel og en middels forstyrrelse, se:
https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_disturbance_hypothesis
fas
16 Sep 2019 13:57


Enig i mye av det du skriver. Det er konflikt mellom natur og kultur. Jeg bor på naboøya til Oksø (Flekkerøy) og har sett skjøtselen som ble satt i gang der. Skal love deg at det ikke er snakk om middels forstyrrelse. De ville polinatorene blir presset til det ytterste og jeg er ikke overrasket over at de er i tilbakegang eller forsvinner. Mange som prater om artsmangfold som ikke har peiling på insekter og insektene blir taperne gang på gang. På ei øy som Oksø er det ikke mye galt man skal gjøre i skjøtselen før det store artsmangfoldet må lide.
Limnoan
16 Sep 2019 15:49


Riktig skjøtsel er viktig for bevaring. Det er en gammel vits: Presten til bonden: "Her har du og Vår Herre fått til et herlig bruk." Bonden: "Du skulle sett da Han drev her allene!"bigsmile

Ellers, er jeg helt enig i at det rett og slett er dumt å ikke bry seg om insektene. Ikke bare har de sine egne roller de fyller, de er også viktige indikatorer på naturtilstanden. En ubalanse i insektfaunaen viser at noe er alvorlig galt med hele naturmangfoldet.

Dessverre er det mange enøyde også innen naturvernet, opptatt av egen spesialitet, men ikke like våken for den store helheten.
"Skitt i Norge- Leve Toten!"evil
Øystein F
16 Sep 2019 20:46


Dette temaet finst det ikkje raske svar på.

Det har lenge vore ei oppfatning om at viss ein klarer å halde eit tidlegare kulturlandskap ope, så er det bra. Det har vore mykje mindre merksemd på korleis ein vil gjere det. Det finst opp til fleire døme på katastrofar der ein har brukt sau ukritisk. Berre så det er sagt, det finst andre moglege måtar å få til katastrofar på også.

Viss ein set inn eitt tiltak, så får ein ofte eit resultat som er meir einsarta. Det kan jo vere positivt når ein målar ein husvegg, men ikkje når ein vil stelle med natur. Sjølv om vi lagar statistikk over einsarta areal som kan leggjast i ulike skuffer, så er vel sanninga noko i retning av at kantsoner er det som ofte er mest verdifullt. Då må det vere ein variasjon av fleire høgverdige typar som ligg mot ein annan og som skaper overgangar. Det krev fleire løysingar, skreddarsaum av tiltak. Ofte ein masse arbeid. Det er vel oftast difor det ikkje blir noko av.

Elles er ofte historia til slike stader ganske vesentleg element i det heile. Tidlegare bruk av areala er det viktig å finne ut av, men det kan vere vanskeleg og i alle fall tidkrevjande. Biologar er ikkje mellom dei flinkaste til slikt heller.

Elles trur eg nok plantefolk og insektfolk gjerne kan talast meir med kvarandre. Det er ikkje mange som er verkeleg gode på båe delar her i landet.

Det var berre ein liten bit av dette temaet. No er det andre sin tur til å seie noko. Dette er viktig.
Dagf
18 Sep 2019 07:41


Viktig og godt innlegg som jeg bare kan skrive under på. Det har vært altfor ukritisk fokus på å "holde landskapet åpent" som et slags universalvaskemiddel, sannsynligvis fordi det er enkelt å forholde seg til. Det krever liksom ikke så mye tankevirksomhet utover det.

Øystein har et helt essensielt poeng: Ensidige virkemidler gir et ensartet resultat.

fas
19 Sep 2019 08:39


Etter skjøtselsplanen fra Ecofact har

Norsk zoologisk forening, sørlandsavdelingen
Agder botaniske forening
Norsk ornitologiske forening, kristiansand og omegn
Norsk entomologiske forening, agderlaget

sendt en høringsuttalelse. Her blir det skrevet litt om insekter, karplanter og sjøfugl på Oksøy.

Den siste setningen er « Både flora og fauna vil klare seg best på Oksøy uten sauebeiting »
fas
07 Jul 2021 08:39


Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde-sørlandsidyll i trøbbel.

Dette er overskriften Biofokus bruker om sine to rapporter fra 2021 (Biofokusrapport 2021-6 og Biofokus notat 2021-8). Oksøy er i dette landskapsvernområdet så derfor legger jeg ved link her. Hvis ikke dere får åpnet linken så finnes disse rapportene på Biofokus sine sider.

https://biofokus.no/oksoy-ryvingen-landskapsvernomrade-sorlandsidyll-i-trobbel/

© 2000-{0} BIO